ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

FATF სტანდარტი

FATF-ის 40 რეკომენდაცია და 9 სპეციალური რეკომენდაცია, FATF-ის მეთოდოლოგია