ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

08
ივნ

მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანებები

მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანებები ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვის და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ და  ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე. აღნიშნული კანონქვემდებარე აქტები ამოქმედდება 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.