ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

მივლინება

2013 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 2882.68 2882.68 22.04.2013
II კვარტალი 0 4212.45 4212.45 18.07.2013
III კვარტალი 43.50 4322.78 4366.28 23.10.2013
IV კვარტალი 0 2096.64 2096.64 22.01.2014
სულ 43.50 13514.55 13558.05

 

2014 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 2496.16 2496.16 23.04.2014
II კვარტალი 0 2175.07 2175.07 24.07.2014
III კვარტალი 0 2623.86 2623.86 21.10.2014
IV კვარტალი 0 1772.43 1772.43 20.01.2015
სულ 0 9067.52 9067.52

 

2015 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 4915.81 4915.81 23.04.2015
II კვარტალი 215.00 5735.96 5950.96 21.07.2015
III კვარტალი 0 196.09 196.09 22.10.2015
IV კვარტალი 0 3317.09 3317.09 21.01.2016
სულ 215.00 14164.95 14379.95

 

2016 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 2321.50 2321.50 19.04.2016
II კვარტალი 0 7237.90 7237.90 25.07.2016
III კვარტალი 1756.08 0 1756.08 24.10.2016
IV კვარტალი 0 9458.44 9458.44 16.01.2017
სულ 1756.08 19017.84 20773.92

 

2017 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 05.04.2017
II კვარტალი 1754.00 2369.15 4123.15 21.07.2017
III კვარტალი 0 0 0 17.10.2017
IV კვარტალი  0 2679.42  2679.42  24.01.2018 
სულ  1754.00 5048.57  6802.57   

 

2018 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 10.04.2018
II კვარტალი 0 5119.88 5119.88 20.07.2018
III კვარტალი 0  2570.00   2570.00   23.10.2018 
IV კვარტალი  0  2602.13 2602.13   15.01.2019
სულ  0 10292.01  10292.01   

 

2019 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 02.04.2019
II კვარტალი 0 3002.00 3002.00 24.07.2019
III კვარტალი 0 7472.41 7472.41 31.10.2019
IV კვარტალი 0 10056.88 10056.88 20.01.2020
სულ 0 20531.29 20531.29  

 

2020 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 27.04.2020
II კვარტალი 0 0 0 20.07.2020
III კვარტალი 0 7429.61 7429.61 27.10.2020
IV კვარტალი 0 0 0 26.01.2021
სულ   7429.61 7429.61  

 

2021 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 23.04.2021
II კვარტალი 0 0 0 30.07.2021
III კვარტალი 0 0 0 29.10.2021
IV კვარტალი 0 0 0 28.01.2022
სულ     0  

 

2022 წელი მივლინება ქვეყნის შიგნით მივლინება ქვეყნის გარეთ ჯამი თარიღი
I კვარტალი 0 0 0 22.04.2022
II კვარტალი 0 1633.48 1633.48 27.07.2022
III კვარტალი 0 0 0 21.10.2022
IV კვარტალი        
სულ