ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

2013 წლის ანგარიში                       05.02.2014

2014 წლის ანგარიში                       20.02.2015

2015 წლის ანგარიში                       12.02.2016

2016 წლის ანგარიში                       08.02.2017

2017 წლის ანგარიში                       30.03.2018

2018 წლის ანგარიში                       29.03.2019

2019 წლის ანგარიში                       09.03.2020

2020 წლის ანგარიში                       30.03.2020

2021 წლის ანგარიში                       15.03.2020