ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

2013 წლის ანგარიში                       05.02.2014

2014 წლის ანგარიში                       20.02.2015

2015 წლის ანგარიში                       12.02.2016

2016 წლის ანგარიში                       08.02.2017

2017 წლის ანგარიში                       30.03.2018

2018 წლის ანგარიში                       29.03.2019