ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად ზოგადი სტატისტიკა

2013 წელი                     05.02.2014 

2014 წელი                     20.02.2015

2015 წელი                     12.02.2016

2016 წელი                     08.02.2017

2017 წელი                     30.03.2018

2018 წელი                     29.03.2019