ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად ზოგადი სტატისტიკა

2013 წელი                     05.02.2014 

2014 წელი                     20.02.2015

2015 წელი                     12.02.2016

2016 წელი                     08.02.2017

2017 წელი                     30.03.2018

2018 წელი                     29.03.2019

2019 წელი                     09.03.2020

2020 წელი                     30.03.2021

2021 წელი                     15.03.2022