ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული ინფორმაცია

2013 წელი                       05.02.2014

2014 წელი                       20.02.2015

2015 წელი                       12.02.2016

2016 წელი                       08.02.2017

2017 წელი                       30.03.2018

2018 წელი                       29.03.2019

2019 წელი                       12.03.2020

2020 წელი                       30.03.2021

2021 წელი                       15.03.2022