ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული ინფორმაცია

2013 წელი                       05.02.2014

2014 წელი                       20.02.2015

2015 წელი                       12.02.2016

2016 წელი                       08.02.2017

2017 წელი                       30.03.2018

2018 წელი                       29.03.2019