ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

 

2013 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 22875 ლარის ღირებულების საწვავი 05.02.2014
2014 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 24578 ლარის ღირებულების საწვავი 20.02.2015
2015 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 21986 ლარის ღირებულების საწვავი 12.02.2016
2016 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 15894.33 ლარის ღირებულების საწვავი 08.02.2017
2017 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 20657 ლარის ღირებულების საწვავი 30.03.2018
2018 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 21601.50 ლარის ღირებულების საწვავი 29.03.2019
2019 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 18003 ლარის ღირებულების საწვავი 09.03.2019
2020 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 14667.65 ლარის ღირებულების საწვავი. 30.03.2021
2021 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შესყიდული იქნა 21482.59 ლარის ღირებულების საწვავი. 15.03.2022