ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

 

წელი თანხა თარიღი
2013 წელი 1828.21 ლარი 05.02.2014
2014 წელი 1425.17 ლარი 20.02.2015
2015 წელი 1034.78 ლარი 12.02.2016
2016 წელი 1962.72 ლარი 08.02.2017
2017 წელი 1990.11 ლარი 30.03.2018
2018 წელი 3945 ლარი 29.03.2019
2019 წელი 3891 ლარი 09.03.2019
2020 წელი 3384.31 ლარი 30.03.2021
2021 წელი 3299.99 ლარი 15.03.2022