ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ბალანსზე უძრავი ქონება არ ირიცხება