ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სამსახურისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია

2021 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2020 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2019 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2018 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2017 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2016 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2015 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2014 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.

2013 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ფინანსური დახმარება არ იყო გამოყოფილი.