ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სამსახურის შესახებ

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ძირითად მიზანს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა წარმოადგენს. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულების, აგრეთვე, სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, კანონმდებლობით დადგენილი მიზნებიდან გამომდინარე, აქტიურად თანამშრომლობს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულ პირებთან, მათ საზედამხედველო ორგანოებსა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე, სხვადასხვა ქვეყნის ანალოგიურ სამსახურებთან. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2004 წლიდან წარმოადგენს ეგმონტის ჯგუფის (Egmont Group) წევრს.