ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საზედამხედველო ორგანოა აუდიტორიების, აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების, სერტიფიცირებული ბუღალტრების და იმ ურიდიული პირებისთვის, რომლებიც ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას ახორციელებენ და რომლის სახელით მოქმედებენ სერტიფიცირებული ბუღალტრები.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:  www.saras.gov.ge