ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრი ორგანიზაცია (საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია) საზედამხედველო ორგანოა იმ პირებისათვის, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევიან საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.gfpaa.ge