ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მიზნით აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტთან, ეგმონტის ჯგუფთან (Egmont Group) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სამსახურს ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმებული აქვს 40-ზე მეტი სახელმწიფოს შესაბამის სამსახურთან.

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით, კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში სათანადო ინფორმაციის გაცვლითა და გამოცდილების გაზიარებით. 

ადგილობრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ  ხელმოწერილია მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, საქართველოს ფინანსთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან, აგრეთვე, სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედევლობის სამსახურთან, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან. მემორანდუმების მიზანია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული საქმიანობის კოორდინაციის უზრუნველყოფა.