ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

კანონმდებლობა

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ჩართული მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები და შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოები, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან ერთად, თავიანთ საქმიანობაში ხელმძღვანელობენ „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მიერ დამტკიცებული დებულებების, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების საქმიანობის სფეროს მარეგულირებელი შესაბამისი კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად.