ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

MONEYVAL

ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტი (Moneyval)

ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტი (Moneyval) 1997 წელს ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების ინიციატივით შეიქმნა. კომიტეტის მიზნად განისაზღვრა ფულის გათეთრების წინააღდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მექანიზმებთან ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების ეროვნული სისტემების შესაბამისობის შეფასება. თავის საშემფასებლო საქმიანობაში Moneyval-ის კომიტეტი FATF-ის რეკომენდაციებსა და პრაქტიკას ეყრდნობა.

1999 წლიდან საქართველო ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის წევრია. კომიტეტში საქართველოს წარმოადგენენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს პროკურატურა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც, ასევე, ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას. სადღეისოდ Moneyval-ისკომიტეტი 30 წევრს აერთიანებს.

2012 წლის 2 – 6 ივლისს Moneyval-ის კომიტეტის 39–ე პლენარულ სხდომაზე განხილული და დამტკიცებული იქნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული მეოთხე რაუნდის ანგარიში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და მისი FATF-ის რეკომენდაციებთან შესაბამისობის შესახებ.

ვრცლად: www.coe.int/moneyval