ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები

"უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიმართულებით თავის საქმიანობას წარმართავენ ამ კანონით მათზე დაკისრებული ვალდებულებების შესაბამისად.

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში რეგისტრირებული მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები:

» კომერციული ბანკები
» მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
» საბროკერო კომპანიები
» ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორები
» ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირები
» ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები
» კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტები
» არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები – საკრედიტო კავშირები
» სადაზღვევო კომპანიები და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლები
» ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი პირები
» სამორინეები
» ნოტარიუსები
» სალიზინგო კომპანიები
» პირები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევიან საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას
» საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები
» შემოსავლების სამსახური - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
» საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
» ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან, ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირები;
» გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირები