ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ეროვნული ბანკი

"უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს კომერციული ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის; ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისათვის; საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის; სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის; "ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანიისათვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.nbg.gov.ge