ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ეროვნული ბანკი

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს კომერციული ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, საბროკერო კომპანიების, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების, სესხის გამცემი სუბიექტებისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება − საკრედიტო კავშირებისთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.nbg.gov.ge