ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

აღრიცხვა და ანგარიშგების ფორმების საბეჭდი ვერსია

 • კომერციული ბანკებისათვის
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის
 • არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირებისათვის
 • ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისათვის
 • ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისათვის
 • ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის
 • საბროკერო კომპანიებისათვის
 • სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის
 • ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი პირებისათვის
 • სამორინეებისათვის
 • შემოსავლების სამსახურისათვის
 • საბუღალტრო და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის
 • სალიზინგო კომპანიებისათვის