ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სხვა ნორმატიული აქტები

» საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ანგარიში, 2019 წ.

» "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის დადგენილება #236

» "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი და მისი შესრულების კოორდინაციის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 23 დეკემბრის №352 დადგენილება

» "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 დეკემბრის  #658 დადგენილება


» საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 20 თებერვლის ბრძანება #24 “საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების შესახებ”

» "საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 დეკემბრის ბრძანება #3