ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საჯარო ინფორმაცია


საქართველო, თბილისი, 0162, ზ. ფალიაშვილის ქ. N83
ტელ.: (995 32) 2 241 700
ფაქსი: (995 32) 2 241 700
publicinfo@fms.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი – თამარ კალანდაძე, ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

"საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 დეკემბრის ბრძანება #3

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
სამსახურის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განახლებადი ცვლილების შემთხვევში
სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი,ბიოგრაფიული მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი,თანამდებობა, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება ყოველწლიურად
განცხადებები სამსახურში კონკურსის წესით შესავსები ვაკანსიების შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა და გენდერული შემადგენლობა ქვეყნდება კვარტალურად
სატენდერო განცხადებები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სამსახურისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სამსახურის საქმიანობასთან ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
სამსახურის მიერ გამოცემული სხვა ნორმატიული აქტები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
"ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებულ დანართებში ცვლილებები განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში