ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საზედამხედველო ორგანოები

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ანგარიშვალდებული პირების საზედამხედველო ორგანოებია:

საქართველოს ეროვნული ბანკი – კომერციული ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების - საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, საბროკერო კომპანიის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის, სესხის გამცემი სუბიექტისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის;

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური - სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის, სადაზღვევო ბროკერებისა და გადაზღვევის ბროკერებისთვის.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – ლატარიის ორგანიზატორი, აზარტული ან მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი; ძვირფასი ქვებით ან ლითონებით ვაჭრობის განმახორციელებელი პირის, შემოსავლების სამსახურისთვის;  სალიზინგო კომპანიისთვის;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – ნოტარიუსისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის;

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური  - სერტიფიცირებული ბუღალტერის, აგრეთვე, იმ იურიდიული პირისთვის, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას ახორციელებს და რომლის სახელითაც მოქმედებს სერტიფიცირებული ბუღალტერი; აუდიტორი, აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა; 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ადვოკატებისა და საადვოკატო ბიუროსთვის;

საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციები განსაზღვრულია „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის თანახმად, საზედამხედველო ორგანო ვალდებულია უზრუნველყოს ანგარიშვალდებული პირის მიერ აღნიშნული კანონისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულება დისტანციური შემოწმებით ან/და ადგილზე შემოწმებით. საზედამხედველო ორგანო გამოსცემს სახელმძღვანელო მითითებებს და შეიმუშავებს მეთოდურ რეკომენდაციებს ანგარიშვალდებული პირის მიერ ამ კანონისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულების საკითხებზე. საზედამხედველო ორგანო ვალდებულია განსაზღვროს და ამ კანონის ან შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მოთხოვნის დარღვევისას ანგარიშვალდებული პირის მიმართ განახორციელოს სათანადო საზედამხედველო ღონისძიებები.